საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

სახელმწიფო რწმუნებული–გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N308 დაგდენილება

საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“

,,საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის N46 ბრძანებულება

 ,,საჯარო მოხელეთა ატესტაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის N47 ბრძანებულება

,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 თებერვლის N57 დადგენილება

,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილება

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“

საქართველოს კანონი ,, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“

,,საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს 672 ბრძანება

,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ–სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება

,,შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ–სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება

საქართველოს კანონი ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი ,,საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“

საქართველოს კანონი ,,ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“საქართველოს კანონი ,,ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“

,,საქართველოს რეგიონალური განვითარების 2010–2017 წწ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონალური განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილება

საქართველოს კანონი ,,ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა–გაუმჯობესების შესახებ“

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული აგრო ქიმიკატების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2011 წლის 5 აგვისტოს N2–129 ბრძანება

,,ვეტერინარულ–სანიტარული უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2011 წლის 4 ივლისის N2-101 ბრძანება